Skip links

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

YASAL DAYANAK

Kişisel verilerin korunması GLOBALGATE ULUSLARARASI FUARCILIK ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle “Globalagate” olarak anılacaktır.) ve/veya ona bağlı olan şirketler için önemli bir konudur. Globalagate, en başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sağlamak ve ilkelerini benimsemekte (“KVK Kanunu”) (Kabul Tarihi: 24/3/2016 | Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 7/4/2016 Sayısı: 29677); devamında ise 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’nun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ve sair tüm mevzuatların kişisel verilere ilişkin cezai ve idari yaptırımlarının öngördüğü ilkeleri benimsemektedir.

Globalgate kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyeti göstermekte ve buna istinaden Globalgate ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi ve özenli şekilde işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermektedir. Bundan bahisle, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Globalagate’e bildirilen ve/veya Globalgate olarak haricen temin edilen kişisel verileriniz, aşağıda izah edilen amaç ve tanımlı sınırlar çerçevesinde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasında yapılan açıklamalar çerçevesinde işbu Politikayı okuyup anlayarak kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza gösterdiğinizi site içerisinde abone/kayıt olurken “Globalagate Kullanım Koşulları’nı ve kullanım koşulları içinde yer alan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma beyanını okudum, anladım ve bilgilerimin kaydedilmesi için Globalgate kullanım koşullarını kabul ediyorum.” kutucuğunu işaretlemeniz ile kabul ettiğinizi beyan etmiş sayılacağını tarafınıza bildirmekteyiz.

VERİ SORUMLUSU

Kanun’un 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede Veri Sorumlusu, olarak ……………………. bulunmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENEBİLECEĞİ

Globalgate, Kişisel Verilerinizi başta açık rızanız devamında ise mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek, işleyebilecek ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edecektir.

Bu kapsamda “İlgili kişi” Üyenin ve/veya Ziyaretçinin birtakım “Kişisel Verileri” Globalagate’in web ve mobil sitesini, crm sistemini, mobil uygulamalarını ve/veya diğer çevrimiçi/manyetik ortam hizmetlerini kullanırken Globalagete tarafından toplanabilir, işlenebilir.

Kişisel Verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır;
 • Globalgate ve Globalagate ile iş ilişkisi içerisinde olan kişi ve kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini, (Globalagete’in, ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi, iş ortağı (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.)
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi,
 • Üyelik işlemlerinin yapılabilmesi, Veri Tabanı oluşturulabilmesi
 • Web ve mobil site ile mobil uygulama üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
 • Kullanıcı sözleşmesi ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında akdettiğimiz sözleşmelerin ve başta 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Üye İşyerleri ile akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili kullanıcılarımız ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, sözleşmeler uyarınca yükümlülükleri ifa edebilmek,
 • İletişim için gerçek kişilerin adı/soyadı ve tüzel kişilerin unvanı ile adres, elektronik posta bilgileri ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Müşteri memnuniyetini, sadakatini, bağlılığını yaratmak ve arttırmak, web ve mobil site ve/veya mobil uygulamalardan veri tabanımıza kayıt olan kullanıcılarımızı tanıyabilmek ve müşteri analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda elektronik gönderiler yapmak ve anketler düzenlemek,
 • Ticari elektronik ileti alma onayınız ile üyenin işlem geçmişine uygun içerik hazırlamak, pazarlama yapmak, kampanya veya herhangi bir fayda sunmak amacıyla,
 • Üye olsun olmasın web ve mobil web sitesi veya mobil uygulamasını ziyaret eden kullanıcıların trafik bilgileri 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ifası amacıyla,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri memnuniyetini sağlamak için şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve yönetebilmek amacıyla,
 • Web/mobil site veya mobil uygulamalar üzerinden veri tabanlarımıza kayıt olan kullanıcıların kimlik bilgilerinin teyit edilmesi ve iletişim için gerekli adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 • Anlaşmalı kurumlar ve çözüm ortaklarımız tarafından kullanıcılarımıza öneri ve çözüm sunulabilmesi ve sağlamış olduğumuz hizmetlerimizle ilgili mevzuat kapsamında kullanıcılarımıza bilgi verilmesi,
 • Globalagate bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
 • Globalagete tarafından kullanılan web ve mobil site, mobil uygulama ve diğer manyetik/elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,
 • Mevzuatlar kapsamında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları veya kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
 • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Globalagate işe alım politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Globalagate meşru menfaatlerinin korunması.
 • Globalagate hizmetlerini kullanmak amacıyla ziyaretçi ve/veya üye/kullanıcı olarak telefon ile iletişim, web ve mobil siteyi kullandığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

KVK Kanunu kapsamında Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak KVK kanunu madde 5/2 hükmü uyarınca bazı haller kapsamında ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

Aşağıda yer alan hallerin mevcudiyeti halinde kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanız aranmayacaktır:

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE HANGİ AMAÇ İLE AKTARILABİLECEĞİ

KVK Kanunu kapsamında kişisel veriler her ne kadar ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamıyor olsa da yine ilgili KVK Kanunu Madde 8 ve 9 hükümleri uyarınca gerekli şartlar sağlandığı takdirde kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın aktarılması mümkün kılınmıştır. KVK Kurumu rehberinde de ifade edildiği üzere veri sorumlusu sıfatına sahip bir tüzel kişiliğin bünyesinde gerçekleşen veri aktarımı, üçüncü kişiye yapılan aktarımlar olarak değerlendirilemez. Kişiler, kişisel verilerini bir tüzel kişi ile paylaştıklarında, tüzel kişilik veri sorumlusu sıfatına sahip olmaktadır. Tüzel kişiliğin bünyesinde faaliyet gösteren çalışanlar veya farklı birimler arasında verilerin el değiştirmesi, bu anlamda üçüncü kişiye aktarım değildir.

KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİ VE YURT DIŞINA AKTARIMI

Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde Aktarımı

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve sebeplerle yurt içindeki iş ortaklarımıza aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışında Aktarımı

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında yurt dışındaki üçüncü kişi iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılmasına rıza göstermektesiniz.

Globalagate elektronik posta servis sağlayacısı olarak Microsoft altyapısı kullanmaktadır. Globalagate’e elektronik posta yoluyla ulaşılması halinde ilgili kişinin kişisel verileri Microsoft’un yurtdışı sunucularında tutulmaktadır. Microsoft’un gizlilik politikasına https://privacy.microsoft.com/tr-tr/privacystatement adresinden ulaşılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz fiziki ortamlar, elektronik sistemler vasıtasıyla ve diğer yöntemler ile elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz işlenmesinde, Kanun’un 5. ve 6. Maddesinde yer alan hukuki sebeplere bağlılık gösterilmekte, kanunen gerekli durumlarda onayınıza başvurulmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

Globalagate ile paylaşılan kişisel veriler, Globalagete gözetimi ve kontrolü altındadır. Globalagete, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ (VERİ SAHİBİ HAKLARI)

İşlenen kişisel verilerinize ilişkin Kanun’un ilgili maddesi uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve/veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi halinde aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme.

Yukarıda belirtilen ve Kanundan doğan haklarınızı kullanma taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu, Türkçe ve yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve Şirketimiz nezdinde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle websitemizin “Bize Ulaşın” bölümünden iletebilir ya da başvuru formunu doldurarak;

Globalagate’e şahsen başvuru yapabilir, söz konusu formu 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. Nurol Park H Blok D:125 34212 Güneşli – İstanbul adresine (noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla) ıslak imzalı olarak gönderebilir ya da ilgili formu [email protected] elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Şirketimizin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.